Růže Vysočiny

Aktuální informace o postupu realizace projektu IROP
 "Státní zámek Telč - Růže Vysočiny" 

III. a IV. čtvrtletí 2022

 • Byl prodloužen termín pro vybrané části stavby na základě řešení nálezových situacích.
 • NPÚ zažádalo o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2023. Žádosti bylo vyhověno.

STARÝ HRAD

 • V Divadelním sále proběhlo restaurování kazetového malovaného stropu, broušení podlahy a poté finální nátěr.
 • Restaurování bohaté sgrafitové výzdoby proběhlo v Hodovní síni a také v Klenotnici v přízemí starého hradu.
 • Byla dokončena náročná oprava krovů, který má složitou konstrukci. Oproti původnímu předpokladu bylo nutno zasáhnout i do stropní konstrukce.

SEVERNÍ PALÁC

 • Ve věžce za Císařským sálem proběhla repase krbových kamen.

PIVOVAR

 • Dokončení provozních depozitářů, provedení rozvodů v těchto prostorách. Položení keramické dlažby do prostoru depozitáře.
 • V části instalovaného depozitáře, který bude zpřístupněn veřejnosti, byla dokončena dřevěná podlaha. Prostory jsou připraveny k instalci mobiliáře, který bude zahájen na začátku roku 2023.
 • Byla dokončena náročná oprava krovu. Porucha byla způsobena vykloněním severní zdi. Krov tedy bylo nutno vyztužit příložkami krokví.

ZAHRADA

 • Na renesančním štítě fasády v zámecké zahradě probíhaly restaurátorské práce - obnova sgrafitové výzdoby. Dál e probíhaly práce na omítkách a bylo obnoveno původní vyznačení gotické pavlače. Byla založena síť cest a květinové záhony.

NÁDVOŘÍ

 • Proběhlo předláždění vstupního nádvoří a tím bylo dokončeno předláždění všech nádvoří a průjezdu na zámku.

OSTATNÍ

 • Kompletace kamerového systému, EZS a EPS. Dokompletování elektrorozvodů.
 • Probíhá restaurování mobiliáře ze současných expozic zámku a mobiliáře ze zámeckého depozitáře, který bude poté instalován z velké části v nově vzniklé expozici zámeckého muzea a v instalovaném depozitáři.
 • Probíhalo odstraňování vad a nedodělků stavební části.

II. čtvrtletí 2021 – I. čtvrtletí 2022

STARÝ HRAD

 • proběhly stavební úpravy ve Zbrojnici (místnost č. 108 1NP Starého hradu)
 • před dokončením jsou restaurátorské práce v místnostech Starého hradu
 • hotovy stavební úpravy ve sklepích 
 • byly provedeny rozvody elektřiny 

SEVERNÍ PALÁC

 • probíhají stavební úpravy v infocentru, místnost č. 221 2NP Severního paláce

JIŽNÍ PALÁC

 • v třetím nadzemním podlaží Jižního paláce byly dokončeny stavební úpravy v depozitáři, v průchozích pokojích trasy A byly provedeny rozvody elektřiny, stěny jsou připraveny pro výmalbu
 • probíhá restaurování výzdoby v kapli Všech svatých
 • v Rytířském sále probíhá restaurování stropu, bylo zde dokončeno restaurování podlahy z umělého mramoru 

PIVOVAR

 • probíhá obnova skladby podlahy v 2NP Pivovaru

OSTATNÍ

 • probíhají opravy krovů, klempířské práce, restaurování kamenných prvků
 • dokončeny fasády Vstupního a Hospodářského nádvoří
 • dokončeno restaurování maleb zahradní arkády
 • probíhají terénní úpravy na zahradě, byly provedeny základy pod síť cestiček
 • dokončena pokládka inženýrských sítí v prostoru zahrady, Hlavního nádvoří a Malého dvorku, probíhají na Hospodářském nádvoří a v parku
 • provedeno předláždění Malého dvorku
 • zahájena dostavba podesty u vstupu na Malý dvorek

březen - červen 2021

 • byly dokončeny stavební práce v muzeu - výmalba, fládrování dveří, opravy a nátěry oken, pokládka a finální nátěry podlah, montáž koncových prvků el. vedení
 • Do zkušebního provozu byla předána pokladna – zde byly dokončeny stavební práce a namontováno nové vybavení
 • Jižní palác - v 3. NP byly dokončeny stavební úpravy v depozitáři, v průchozích pokojích trasy A byly provedeny rozvody elektřiny, příprava stěn pro výmalbu
 • Rytířský sál - probíhá zde restaurování podlahy z umělého mramoru. Podlaha byla přebroušena, byly opraveny trhliny, doplněny chybějící části okolo krbu, plocha byla navoskovaná.
 • Byly dokončeny práce na odvlhčení obřadní síně (Zbrojnice).
 • Před dokončením je restaurování výmalby kaple Všech svatých.
 • Probíhají stavební úpravy v budoucím infocentru – byly položeny rozvody sítí, vybetonována podlaha, provedeny hrubé opravy omítek. Je připraveno vybourání okna, na jehož místě bude vybudován nový vchod do infocentra.
 • Byly dokončeny rozvody elektřiny ve sklepech Starého paláce, stavební úpravy těchto prostor se blíží do finále.
 • Jsou prováděny rozvody elektřiny v přízemí Starého paláce.
 • Byly zahájeny práce na fasádách vstupního nádvoří, kde byly odstraněny nesoudržné vrstvy omítky, probíhá zde restaurování kamenných prvků.
 •  Probíhají opravy krovů a klempířské práce.
 • Pokračují výkopy pro pokládku inženýrských prací v prostoru zahrady, Hlavního a Hospodářského nádvoří, vč. archeologického průzkumu

leden - únor 2021

 • Renesanční sály

V prostorách Průchozích pokojů a v Divadelním sále, které se nacházejí na I. prohlídkovém okruhu – renesanční sály, byly provedeny restaurátorské průzkumy omítek. V prostorách Průchozích pokojů byla provedena oprava gletovaných omítek a vysekány drážky pro elektrické rozvody, nataženy a položeny elektrické kabely.

 • Zámecké muzeum

V místnosti č. 255 probíhá restaurování maleb. Byly vymodelovány sádrové římsy a tyto osazeny. Byl dokončen nátěr vnitřních oken. Ve vybraných prostorách Zámeckého muzea proběhla montáž dřevěných podlah, dále jejich napuštění, lakování a nanesení konečných nátěrů. Zahájeny byly nátěry zárubní technikou fládrování. V celém zámeckém muzeu proběhla kompletace a osazení elektrických radiátorů.

 • Kaple Všech svatých

Do výšky cca 1 m byly otlučeny zasolené omítky a byly zahájeny restaurátorské práce v presbytáři. Po celý únor pokračují práce na zasolených omítkách a průzkum omítek v presbytáři.

 • Zámecký pivovar - instalovaný depozitář

Montáž lešení za účelem opravy krovu věžky v budově bývalého zámeckého pivovaru.

 • Zámecká pokladna

V prostorách zámecké pokladny proběhlo vysekání drážek elektrických rozvodů a jejich montáž. Opraveny byly štuky a omítky. Čištěna a restaurována byla podlaha.

 • V prostorách budoucího infocentra byla provedena demontáž starých rozvodů vodovodu na kanalizace. Na hlavním nádvoří byly  provedeny výkopy pro pokládku kanalizace a rozvodů vody. Ze strany náměstí bylo postaveno lešení pro opravu střechy budovy Purkrabství.

říjen - prosinec 2020

 • Během poslední tří měsíců roku 2020 probíhaly tyto práce: finalizace prací v prostoru budoucího muzea - výmalba, fládrování dveří, opravy a nátěry oken, pokládka a finální nátěry podlah, montáž koncových prvků el. vedení, restaurování stropu v Rytířském sále, stavební úpravy v depozitáři 3. NP Jižního paláce, rozvody elektřiny v pokladně 1NP Jižního paláce, rozvody elektřiny ve sklepech Starého paláce, obnova hladkých omítek na Malém dvorku, obnova sgrafit a hladkých omítek na Hospodářském nádvoří, opravy propadlé klenby m.č. 183 Pivovaru, úpravy souvisejících prostor, obnova skladby podlahy v 2NP Pivovaru, opravy krovů, klempířské práce, výkopy pro pokládku inženýrských prací v prostoru zahrady a Hlavního nádvoří, vč. archeologického průzkumu

červenec - září 2020

 • V průběhu třetího čtvrtletí byly povedeny následující práce:  obnova omítek a rozvody elektřiny v prostoru budoucího muzea, obnova hladkých omítek na Malém dvorku, rozvody elektřiny ve sklepech Starého paláce, obnova skladby podlahy v 2. NP Pivovaru, obnova sgrafit na Hospodářském nádvoří, restaurování stropu v Rytířském sále, opravy propadlé klenby m.č. 183 Pivovaru, úpravy souvisejících prostor, opravy krovů, klempířské práce, stavební úpravy v depozitáři 3NP Jižního paláce, výkopy pro pokládku inženýrských prací v prostoru zahrady, vč. archeologického průzkumu

20. května 2020

 • Při kopání kanalizační šachty v SV nároží 1. patra pivovaru byl nalezen trám, vyčnívající z původní středověké zdi. Jedná se o nejstarší dřevěný prvek nalezený na zámku, který pochází z roku 1477. Nález spadá do doby Jindřicha IV. z Hradce (1466 - 1507), jehož vnuk Zachariáš zdejší hrad přestavěl na velkolepý renesanční zámek.

květen 2020

 • Bylo postaveno lešení na Hospodářském nádvoří. Na pivovaře se připravují rozvody vody a kanalizace pro nově budované místnosti.

30. dubna 2020

 • Byly osazeny dveře do nového vstupu na severní terase. Vstup byl zřízen pro větší bezpečnost návštěvníků během oprav zámku.

27. dubna 2020

 • Při provádění rozvodů elektřiny v muzeu bylo v komíně nalezeno 14 ks zmačkaných papírů, datovaných nejčastěji roku 1859. Zřejmě se jedná o soudní záznamy. Papíry jsou ve velice dobrém stavu, po vyčištění a vyrovnání proběhne průzkum jejich obsahu.

duben 2020

 • Na Malém dvorku bylo postaveno lešení a byla zahájena renovace omítek. Nad stropem Rytířského sálu byla provedena sonda, aby mohl být upřesněn postup restaurování malovaného stropu. Rytířský sál byl vyklizen a připraven na stavební práce.

18. březen 2020

 • V několika místnostech muzea byly nalezeny původní keramické renesanční podlahy.

březen 2020

 • Byly zahájeny stavební práce v muzeu (odstraňování novodobých maleb, rozvody elektřiny, rozebrání podlah určených k renovaci)

únor 2020

 • Byly zahájeny stavební práce v patře pivovaru (vybourání podlahy pod nově budovanými místnostmi pro správce depozitáře a badatele, odtěžení části násypu). V prostorách muzea byl proveden podrobný průzkum omítek, byly určeny vrstvy maleb k odstranění a vrstvy maleb k renovaci.

13. únor 2020

 •   Firmě GEOSAN GROUP a.s. bylo předáno staveniště.

4. únor 2020

 •   Byla uzavřena smlouva s firmou GEOSAN GROUP a.s.

16. leden 2020

 • Bylo zveřejněno Oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky.
  Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou podala firma GEOSAN GROUP a.s. ve výši 167 mil. Kč vč. DPH. Nabídka splňuje veškeré požadavky stanovené v zadávacích podmínkách. Nyní poběží lhůta 15 dnů na podání námitek, poté bude možno uzavřít smlouvu s dodavatelem.

  Tisková zpráva ke stažení

18. prosinec 2019

 • Do výběrového řízení na dodavatele stavby se přihlásilo 5 firem. Hodnotícím kritériem byla nabídka nejnižší ceny. V současné době probíhá proces posouzení a hodnocení nabídek. Dodavatel by měl být znám v polovině ledna 2020.

11. prosinec 2019

 •   Vzhledem k velkému počtu dotazů bylo výběrové řízení prodlouženo do 18. 12. 2019.

7. listopad 2019

 • Vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Termín podání nabídek je 11. 12. 2019.
  Prohlídka proběhne 21. 11. 2019 v 10:00 hod.
  Stavební obnova zahrnuje část starého gotického hradu včetně sklepů, jižní palác a kapli Všech svatých, část severního paláce, hospodářskou budovu (pivovar), včetně interiérů. Součástí obnovy je i zámecká zahrada a zahradní arkáda, páteřní rozvody technických sítí, plochy nádvoří a fasády.
  Ukončení prací se předpokládá v červnu 2022.

září 2019

 • Dokončeno přejímací řízení dokumentace pro provedení stavby. Zažádáno o závazné stanovisko k této dokumentaci a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby.

červenec 2019

 • Byla dokončena tři výběrová řízení na technický dozor stavby (Ing. Herálecký Jan), koordinátora BOZP (Macháček J. ) a záchranný archeologický výzkum (Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace).

duben 2019

 • Vypsána výběrová řízení na technický dozor stavby a koordinátora BOZP.

březen 2019 - květen 2019

 • Zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby, v koordinaci se zpracováním architektonického řešení expozice muzea (Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o. a Design By Hy, s.r.o.).

únor 2019 - květen 2019

 • Zpracování archtitektonického řešení expozice zámeckého muzea (Design By Hy, s.r.o.). Doplňující průzkumy (restaurátorský průzkum omítek v prostorách muzea, průzkum stropů v prostorách muzea).

červen 2018 - červen 2019

 • Zpracování restaurátorských záměrů na restaurování historického mobiliáře (převážně se jedná o mobiliář zámku) a podávání žádostí o závazná stanoviska na tyto záměry.

13. únor 2018

 • Schválení žádosti o podporu.

říjen 2017 - prosinec 2017

 • Předstihový záchranný archeologický výzkum (NPÚ ÚOP Telč).

červen 2017 - září 2017

 • Hodnocení podané žádosti o podporu, kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí, věcné hodnocení projektu a analýza rizik.

13. březen 2017

 • Podání žádosti o podporu z Evropských strukturálních fondů v programu IROP, výzva č. 52. Revitalizace vybaných památek II, SC 3.1

září 2015 - březen 2017

 • Příprava projektu Státní zámek Telč - Růže Vysočiny (stavebně historické a restaurátorské průzkumy, archeologický speleogický průzkum, zaměření, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, zpracování Studie proveditelnosti a příprava žádosti o podporu, zpracování libret k prohlídkovým trasám).